NOW LOADING

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Bekæmp Meningitis”
Foreningen er hjemmehørende i Furesø kommune

§2 Formål
Foreningen har fire formål:
§2.1 Gennem oplysning til medborgere at formidle viden omkring symptomer på meningitis og sepsis for at reducere tiden mellem første symptom og behandling
§2.2 Gennem oplysning at formidle viden omkring vaccinationsmuligheder, så de der ønsker det, kan vaccineres korrekt
§2.3 Gennem arbejde med sundhedsprofessionelle at medvirke til forbedret kendskab til sygdommen og hermed hurtigere og mere præcis diagnose og korrekt behandling
§2.4 Støtte patienter og pårørende der er blevet ramt af meningitis

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april måned.
Generalforsamlingen indkaldes via eMail med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af general-    forsamlingen.
Formanden vælges for to år ad gangen i lige år, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen i ulige år. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens             forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26/3/2018