NOW LOADING

Vedtægter for foreningen
Bekæmp Meningitis

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Bekæmp Meningitis”
Foreningen er hjemmehørende i Furesø kommune i hvilken foreningens generalforsamlinger afholdes.

§2 Formål
Foreningen har fire formål:
2.1 Gennem oplysning til medborgere at formidle viden omkring symptomer på meningitis og sepsis for at reducere tiden mellem første symptom og behandling
2.2 Gennem oplysning at formidle viden omkring vaccinationsmuligheder, så de der ønsker det, kan vaccineres korrekt
2.3 Gennem arbejde med sundhedsprofessionelle at medvirke til forbedret kendskab til sygdommen og hermed hurtigere og mere præcis diagnose og korrekt behandling
2.4 Støtte patienter og pårørende der er blevet ramt af meningitis

§3 Medlemmer
Som støtte-medlem kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter. Støtte-medlemskab opnås ved enten at registrere sig på foreningens hjemmeside eller ved at sende kontakt-info til foreningens eMail konto. Støtte-medlemskab er gratis og giver ikke stemmeret ved generalforsamling. Ved indbetaling af det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent bliver man dermed fuldt medlem med stemmeret ved generalforsamlingen.
Et flertal af bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der anses at modarbejde eller skade foreningens formål eller virke.

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts eller april måned.
Generalforsamlingen indkaldes via eMail med mindst 1 måneds varsel med angivelse af udkast til dagsorden- Den endelige dagsorden udsendes senest 10 dage før Generalforsamlingen med tilføjelse af evt. indkomne forslag til behandling.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag fra stemmeberettigede medlemmer, jf. §3, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf. §3, stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 stemmeberettigede medlemmer, jf. §3.
Formanden vælges for to år ad gangen i lige år, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen i ulige år. Bestyrelsen vælger kasserer og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Der vælges også 1. og 2. Suppleanter for et år ad gangen.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.

§7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Det årlige kontingent forfalder for hvert medlem på årsdagen for dennes seneste indmelding som fuldt medlem jf. §3.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske og andre anliggender. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til stemmeberettigede medlemmer, jf. §3, mindst 14 dage før generalforsamlingen.

§10 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 26-03-2019.
Ivar G. Petersen, Formand
Jackie G. Petersen , Næstformand & Kasserer
Simon Carter-Graham, Bestyrelsesmedlem
Anders Uhl Pedersen, Dirigent